dokumenty notarialneDokumenty

W celu przeprowadzenia konkretnych czynności notarialnych należy dostarczyć nam stosowne dokumenty. Aby mieć pewność, zgodności zgromadzonej przez Państwa dokumentacji prosimy o kontakt telefoniczny. Po zapoznaniu się ze sprawą będziemy w stanie udzielić Państwu szczegółowych informacji o dokumentach, jakie należy przygotować na spotkanie z notariuszem.

 

Wykaz wymaganych dokumentów dla przykładowych czynności notarialnych

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu;
 • podstawa nabycia;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • dane osobowe kupujących i sprzedających;
 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • wartość rynkowa lokalu;
 • warunki i data wydania lokalu;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

Testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament;
 • dane osoby powoływanej do spadku.

 

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości:

 • dane osobowe mocodawcy i pełnomocnika;
 • opis nieruchomości, odpis z księgi wieczystej.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • testament spadkodawcy;
 • akt stanu cywilnego spadkobierców;
 • nr PESEL zmarłego.

 

Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • dane osobowe małżonków.

 

Sprzedaż lub darowizna działki:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia;
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych;
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży);
 • warunki i data wydania działki;
 • nr konta bankowego;
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy;
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej;
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział;
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych;

 

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księga wieczystą:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia;
 • aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP;
 • wartość rynkowa lokalu;
 • warunki i data wydania lokalu;
 • nr konta bankowego;
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;

 


Jeśli potrzebują Państwo porady notarialnej lub chcą skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu

Czytaj więcej