Akceptuj

Opłata sądowa

Kompleksową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią. Porady prawne udzielane przez notariusza w związku z dokonywaną czynnością są bezpłatne.


Opłata sądowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i jest przez notariusza przekazywana na konta bankowe odpowiednich Sądów Rejonowych Wydziałów Ksiąg Wieczystych.
 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych
 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
 4. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
  1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
  2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
  3. praw osobistych i roszczeń
  4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych
 5. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:
  1. założenie księgi wieczystej
  2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
  3. odłączenie nieruchomości lub jej części
  4. sprostowanie działu I-O
  5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  6. dokonanie innych wpisów