Akceptuj

Usługi notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:
 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
Za wykonane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.